UW PRIVACY

Psychotherapie Noordwijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonsgegevens.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Psychotherapie Noordwijk een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook kunnen mogelijk gegevens in uw dossier worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die, na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld bij uw huisarts).

Om uw privacy te waarborgen zullen wij:
· zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke- en medische gegevens;
· ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Psychotherapie Noordwijk heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier waarbij wij zijn gehouden aan een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uitsluitend met uw expliciete toestemming;
· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
· Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
· Voor administratieve doeleinden (bijv. boekhouding en facturatie).

Als Psychotherapie Noordwijk om enige andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals in de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) wordt vereist.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt worden gegevens vermeld die door de zorgverzekeraar worden gevraagd, zodat u deze nota kunt indienen bij uw zorgverzekeraar (de vergoeding is afhankelijk van uw verzekering):
• uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• uw polisnummer
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling hypnotherapie’, of ‘behandeling integratieve psychotherapie’
• de kosten van het consult

GEGEVENS NA AANMELDING VIA DE WEBSITE
Psychotherapie Noordwijk hecht veel eveneens veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van deze website. Indien u via het “contactformulier” op de website of via email informatie verstrekt, wordt deze uitsluitend gebruikt en opgeslagen voor de afhandeling van uw aanvraag of om een reactie te kunnen geven, zowel nu als in de toekomst.
Informatie over bezoeken aan deze website wordt alleen gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen.

Psychotherapie Noordwijk zal vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan, overeenkomstig de toepasselijke wet-en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).