Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
-Psychotherapie Noordwijk: de opdrachtnemer Psychotherapie Noordwijk gevestigd te Noordwijk, aan Piet Heinplein 1 (ingang Duinweg). Psychotherapie Noordwijk gebruikt deze algemene voorwaarden voor het aanbieden van haar diensten.
-Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de overeenkomst schriftelijk is aangegaan (of mondeling/schriftelijk heeft aangevraagd) tot het laten verrichten van diensten door Psychotherapie Noordwijk.
-diensten: alle door Psychotherapie Noordwijk aan de opdrachtgever geleverde diensten waaronder therapie, coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.
– cliënt: persoon die deelneemt aan een begeleidings- of therapietraject;
– coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings-, advies- of coachingstraject, dat laatste als coachee niet zelf de opdrachtgever is;
– partijen: iedere (rechts)persoon of organisatie die met Psychotherapie Noordwijk een overeenkomst is aangegaan, waaronder opdrachtgever en coachee.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Psychotherapie Noordwijk diensten aanbiedt of levert. Van deze voorwaarden kan slechts geldig worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
2. Niet alleen Psychotherapie Noordwijk maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Psychotherapie Noordwijk uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3. Offertes
1. Alle gemaakte offertes van Psychotherapie Noordwijk zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Psychotherapie Noordwijk is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
3. Offertes zijn gebaseerd op de bij Psychotherapie Noordwijk beschikbare informatie. Opdrachtgever verklaart alle gegevens en informatie zo volledig mogelijk en naar waarheid aan Psychotherapie Noordwijk te hebben verstrekt.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Met Psychotherapie Noordwijk gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Psychotherapie Noordwijk gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen door Psychotherapie Noordwijk verlangd kan worden. Psychotherapie Noordwijk zal de richtlijnen en gedragsregels van de organisatie NBVH naar beste inzicht en vermogen naleven.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Psychotherapie Noordwijk het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
3. De opdrachtgever draagt zorg dat alle gegevens, waarvan Psychotherapie Noordwijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Psychotherapie Noordwijk worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Psychotherapie Noordwijk zijn verstrekt, heeft Psychotherapie Noordwijk het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Psychotherapie Noordwijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Psychotherapie Noordwijk is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Psychotherapie Noordwijk kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 5. Contractsduur en opzegging
1. De overeenkomst tussen Psychotherapie Noordwijk en opdrachtgever kan niet worden opgezegd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
2. Als tussen partijen is afgesproken dat de overeenkomst tussentijds kan worden opgezegd dan dienen partijen rekening te houden met een opzegtermijn van tenminste 1 maand. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Psychotherapie Noordwijk zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Psychotherapie Noordwijk de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Psychotherapie Noordwijk daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 7. Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Aan de opdracht zal door Psychotherapie Noordwijk niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom
1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Psychotherapie Noordwijk ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Psychotherapie Noordwijk houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
2. Psychotherapie Noordwijk behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 9. Facturen
1. Psychotherapie Noordwijk factureert per sessie, tenzij anders is overeengekomen.
2. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde en voor zover niet anders is overeengekomen worden de facturen van Psychotherapie Noordwijk berekend aan de hand van de door opdrachtgever voor akkoord getekende overeenkomst. Deze overeenkomst is bindend voor de opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden er op toe te zien dat de overeenkomst is voorzien zijn (volledige) juiste naam, adres en woonplaats -gegevens en de gemaakte afspraken. Tevens kan van opdrachtgever worden verlangd dat hij of zij een (kopie) KVK-uittreksel overlegd.
3. Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn in het tweede lid omschreven verplichtingen, is Psychotherapie Noordwijk gerechtigd op een door Psychotherapie Noordwijk te bepalen redelijke wijze de facturen te berekenen.

 

Artikel 10. Betaling
1. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke factuur van Psychotherapie Noordwijk binnen 7 dagen na dagtekening te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de in lid 1 gestelde termijn heeft betaald, zal Psychotherapie Noordwijk de opdrachtgever eerst in gebreke stellen. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is Psychotherapie Noordwijk gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke (handels)rente.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
5. Als van Psychotherapie Noordwijk meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan Psychotherapie Noordwijk zijn extra gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening brengen.

 

Artikel 11. Incassokosten
1. In geval Psychotherapie Noordwijk om moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Psychotherapie Noordwijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door Psychotherapie Noordwijk verrichte diensten, tenzijde opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Psychotherapie Noordwijk.
2. De aansprakelijkheid van Psychotherapie Noordwijk is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag,
4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
5. Elke aansprakelijkheid van Psychotherapie Noordwijk voor bedrijfsschade of andere (in)directe schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 13. Annulering / beëindiging van de overeenkomst
1. Elke opdracht eindigt op vermelde datum zoals overeengekomen in de overeenkomst tussen opdrachtgever en Psychotherapie Noordwijk.
2. Psychotherapie Noordwijk heeft het recht om zonder opgave van reden een therapie-, begeleidings- of coachingstraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Psychotherapie Noordwijk betaalde bedrag.
3. De opdrachtgever voor een therapie-, begeleidings- of coachingstraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een therapie-, begeleidings- of coachingstraject te annuleren per aangetekend verzonden brief.
4. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de therapie-, begeleidings- of coachingstraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van het therapie-, begeleidings-of coachingstraject te voldoen.
5. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van het therapie-, begeleidings- of coachingstraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
6. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van het therapie-, begeleidings- of coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Psychotherapie Noordwijk, anders rechtvaardigen.
7. Een individueel begeleidings- of coachingsgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is Psychotherapie Noordwijk gerechtigd om het volledige tarief gelijk aan de gereserveerde tijd dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever (cliënt) dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden ditzelfde tarief gehanteerd.
8. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van zijn of haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

 

Artikel 14. Persoonsgegevens
1. Door het aangaan van een overeenkomst met Psychotherapie Noordwijk wordt aan Psychotherapie Noordwijk toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Psychotherapie Noordwijk uitsluitend gebruiken voor eigen activiteiten.

 

Artikel 15. Geschillenbeslechting
1. Op iedere overeenkomst tussen Psychotherapie Noordwijk en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

 

Artikel 16. Slotbepaling
1. In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Psychotherapie Noordwijk.